Search This Website

News Update :

PREMIUM BUSINESS ADS - POST ADS HERE

வெப்சைட் மூலம் வியாபாரத்தை பெருக்க வழி!

நீங்களும் உங்களுக்கென ஒரு வெப்சைட் தொடங்கினால் உங்களைப்பற்றியும் உங்களின் தொழிலைப் பற்றியும் உலகம் முழுதும் உள்ளவர்களால் தெரிந்து கொள்ள முடியும். நிச்சயம் உங்கள் தொழில் வளர நீங்கள் உழைப்பதைப்போல் உங்கள் வேப்சைட்டும் உழைக்கும். தங்களுக்கென்று வெப்சைட் ஆரம்பிக்க வேண்டுமெனில் தொடர்புகொள்ளவும், 09566936899
For More Details Click Me

Business opportunities in India

Wednesday, 30 September 2015

There are plenty of exciting business opportunities in India. We have started a list of business ideas for those entrepreneurs who are interested in Internet ventures, outsourcing technology, e-commerce opportunities, software development opportunities, business trends and other business ideas. We hope to add to this list as we find case studies in Bangalore, India.
  • Online Customer Support From India
  • E-Commerce Export Opportunities In India
  • Export Animations, multimedia, Graphics Or Other Content Products
  • Export Data Services
  • Start A Software Company
  • E-Commerce Business Opportunities Within India
  • Future Topics...1. ONLINE CUSTOMER SUPPORT FROM INDIA

The customer in America who needs support will have his problem solved via email by a team of Indians. The Internet has opened the door for this type of opportunity. It really is true that the geographic barriers are coming down.
The Potential: The business potential in this type venture is the cost savings of running a business in India. There is a huge labor pool of good quality English speakers who can easily handle customer support for web sites like RealMedia. The cost to hire someone to do this is about US $150-$200 per month. You can expect to hire a very nice English speaker who has had some computer training. Furthermore he or she will have a pleasant attitude, as most Indians are warm and friendly.
The Downside: The risk is that the customers will not be served well if the Indian staff is not trained properly. The staff needs to understand the mindset of the American customer. This can easily be overcome as long as the potential problem is recognized.


2. E-COMMERCE EXPORT OPPORTUNITIES IN INDIA

There are plenty of things that can be purchased and exported. One young man has sought out unusual coffee and spices and now has an e-commerce site where he sells these items through the mail. Perhaps it is not even necessary to           purchase and warehouse anything. Partnering and establishing joint ventures with Indian companies would give you the opportunity to handle a variety of products without the risk and cost. You could simply create a website that sells the products. This is not much different than Amazon.com. Do you realize they don't publish books? They just sell other's. Often they have the book sent to the customer directly from the publisher eliminating the shipping and storage. 

The Potential: The potential is to find a niche market. Perhaps this could be in the area of health care products, herbs or plants that are only found in India.
The Downside: The risk is that the product may not sell. Fortunately the Internet can be used to test the market before taking much risk. It is much easier to find the demand for items and then meet that demand than to start with the product. India has plenty of products that can be tested on the market.

3. EXPORT ANIMATIONS, MULTIMEDIA, GRAPHICS OR OTHER CONTENT PRODUCTS

Again this idea utilizes the skilled creative labor force in India. We have not been able to find a case study of a company doing this in India. 

The Potential: The potential is to fill the huge demand for quality content that the web is creating.

The Downside: The downside is that it requires careful supervision to assure that the product communicates effectively to a Western audience. For example, a Westerner's taste for colors is different to that of an Indian.

4. EXPORT DATA SERVICES

Any kind of outsourcing of data entry or data conversion is a good candidate for a successful start up business in India. The hottest thing these days in Bangalore is medical transcription. Doctors and hospitals in the USA send their audio transcriptions via the Internet to Bangalore, India. They send the audio file at 5:00pm which is around 5.00am in India. The workers can do their work so that the Doctor has the text document the next morning. In Bangalore you can find good examples of companies already doing this. Go to Yahoo and type in "data entry India" or "data conversion India". You will be startled by the amount of information that is available.

The Potential: The potential for this type of business venture is great. Many of the Bangalore companies are growing and adding employees quickly. The reason there is such a global demand for this kind of work is because companies want to have their documents in a digital format. This conversion may include scanning the document into the computer and then going one-step further and tagging and indexing them in HTML SGML or XML so that it can be put on the Internet and easily retrieved. The entrepreneurs who are willing to joint venture with Indian partners to start up a business like this will not only make money but will be doing a great service for India by providing high quality skilled jobs.

The Downside: The risk is in, not maintaining top quality work for the client. This has been a complaint of many clients.


5. START A SOFTWARE COMPANY


There is nothing new about this. There are plenty of success stories. Bangalore already has at least 600 software companies. Most of these are Indian owned and non-resident Indians have started a few of them. For a list of Bangalore software companies you can go to resource page. Government of India and especially Karnataka (the state in which Bangalore is), is encouraging foreign involvement and investment and has turned on the green light to hi-tech companies. They have even created some tax incentives for this industry. 

The Potential: The potential is for the development of quality software using the extremely intelligent labor force in India at a lower cost. Cost savings can be found in rent, insurance etc. High quality programmers can be hired for 25%-50% of the cost of the same software programmers in the West. For a good example look at gseindia.com and read the history of this high end Swedish/Indian Software Company.

The Downside: The downside is that there are inefficiencies related to working in India i.e.: erratic power, government bureaucracy, poor Internet connections etc. Unless the cost saving is considerable, many of the problems related to doing business in India will offset the benefit.

6. E-COMMERCE BUSINESS OPPORTUNITIES WITHIN INDIA

The consumer market is huge and expanding. It is not only growing by sheer population growth but also because the improving economy is producing a growing class of people with disposable income. Furthermore this potential market is relatively untouched. It is only in the past few years that many consumer products have become available in India. 

The Potential: The potential is to get involved early in the e-commerce boom. As of now there are only a handful of companies involved. The potential is limited for the next year or two (see below). But keep in mind that China had only 600,000 Internet users in November 1997 and by October of 1999 China has about 4 million users (And the big advantage that India has over China is the common use of the English language.). The same growth of the Internet will happen in India. 

The Downside: There are some serious obstacles in the way. Few people are used to the idea of mail order. It may take one or two years for the trust to be established between the customer and the company. Also the middle class is 50-70 million but only about 1 million have direct access to the Internet, only 1 in 36 Indians have a phone and most don't have a credit card.
Share this Article on :

No comments:

Post a comment

Note: only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

© Copyright Tholil Ulagam ( தொழில் உலகம் -BUSINESS WORLD ) 2010 -2011 | Design by INFOTECH SOLUTIONS | Published by Infotech Solutions Templates | Powered by www.infotechwebs.com.